Windparken

Windparken is een geconcentreerde duurzaamheid. Windparken bestaan uit groepen windturbines die groene stroom opwekken, al kennen ze ondanks hun duurzaamheid ook een aantal nadelen.

Windparken: groene stroom

Windparken bestaan uit windturbines die in een groep zijn geplaatst. Men gebruikt ook wel de term windmolenpark. De afgelopen decennia is het aantal windturbines enorm toegenomen. In plaats van losstaande exemplaren worden de windmolens steeds meer bij elkaar geplaatst. De turbines mogen niet te dicht bij elkaar staan omdat ze anders niet optimaal functioneren. Windparken zijn enorm in opkomst als gebundeld alternatief voor elektriciteitswinning uit fossiele brandstoffen. Dit alternatief wordt groene stroom of duurzame energie genoemd.

Nadelen windparken

Ondanks de onmiskenbare voordelen voor het milieu kennen windparken ook een aantal nadelen. Vanzelfsprekend staat de energieopbrengst stil wanneer er niet genoeg of teveel wind waait. Wanneer het aandeel windenergie groot is, zou bij windstilte gevaar voor een gedeeltelijke blackout kunnen dreigen. Per type kan dit liggen tussen een minimum van windkracht 2-3 en maximum van 10 tot 12. De wieken van windturbines brengen schade toe aan vogels en vleermuizen. Voor vogels geldt overigens dat de verplaatsing van broedgebieden meer schade toebrengt dan het aantal slachtoffers door botsing. Met de toename van het aantal windparken wordt de aanwezigheid van windturbines vaker als storend ervaren. Ondanks een aantal plaatsingsvoorwaarden vormt de aantasting van het landschap voor veel mensen een probleem. In Nederland heeft de planning van windparken bij de Afsluitdijk en in het IJsselmeer geleid tot protesten tegen horizonvervuiling. Daarnaast veroorzaken windturbines, vooral door de beweging van de wieken, geluid. Dit kan met name storend zijn wanneer de windturbine in de buurt van een woning staat. Geluidsoverlast is minder van toepassing op windparken die zich vrijwel altijd op een locatie buiten de bebouwde kom bevinden.

Geschikte locaties

Wie een kaart van de windparken in Nederland bekijkt, zal wellicht in eerste instantie opkijken van het grote aantal. Daarnaast valt al snel op dat de hoogste concentratie zich in het westen van het land bevindt. In de kustgebieden waait het immers vaker en harder. De energieopbrengst kan daarom per jaar significant hoger liggen. Om de aantasting van het landschap tegen te gaan en optimaal gebruik te maken van windkracht worden windparken ook in zee geplaatst. Daarbij houdt men rekening met het feit dat windparken niet te ver van de kust kunnen staan. Dit vanwege hoge kosten bij de aanleg van hoogspanningskabels die de elektriciteit naar land moeten transporteren. Nederland kent op het moment twee windparken in de Noordzee (bij Egmond aan Zee en IJmuiden.) Gemini, een tweedelig windpark in het Waddengebied, zal met enige vertraging in 2017 operationeel worden.